Nawigacja do załączników:

Pliki do pobrania

Aktualizacja z dn. 2017-09-01

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MAZURSKIEGO CENTRUM EDUKACJI I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ MAŁGORZATA PIETRZAK- BRZOZNOWSKA DIA.MED

W EŁKU

Postanowienia ogólne

1. Mazurskie Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej DIA.MED w Ełku, zwane dalej DIA.MED, jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie:

a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie,

2. Do wykonywania zadań przez DIA.MED ustala się wewnętrzną organizację, przedstawioną w dalszej części niniejszego Regulaminu.

I. Nazwa podmiotu leczniczego

 1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą:

Mazurskie Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej

Małgorzata Pietrzak- Brzoznowska

 1. Podmiot leczniczy używa nazwy skróconej: DIA.MED
 1. Numer telefonu podmiotu leczniczego: 500 270 092
 2. Numer telefonu do rejestracji 517 179 308; 733 734 702
 3. Adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego: przychodnia@centrumdiamed.pl
 4. Adres strony internetowej podmiotu leczniczego: www.centrumdiamed.pl
 5. Regon 790672176 00054
 6. NIP 848 114 18 98
 7. Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 2013-08-02

II. Cele i zadania podmiotu leczniczego

 1. Celem DIA.MED jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących ratowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
 2. Do podstawowych zadań DIA.MED należy:

– udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia pielęgniarki

środowiskowo- rodzinnej, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania

– udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych (w zakresie diabetologii, żywienia, neurologii, genetyki)

– prowadzenie oświaty zdrowotnej i działalności z zakresu promocji zdrowia

– prowadzenie szkoleń,

– organizacja konferencji

III. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

 1. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą: Mazurskie Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej DIA.MED
 2. Strukturę organizacyjną Mazurskiego Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej DIA.MED tworzy jednostka pod nazwą DIA.MED i następujące komórki organizacyjne:

– Gabinet diagnostyczno- zabiegowy

– Gabinet pielęgniarki POZ

– Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej   

– Poradnia promocji zdrowia 

– Poradnia diabetologiczna    

– Poradnia żywieniowa   

– Poradnia żywieniowa dla dzieci 

– Poradnia neurologiczna   

– Poradnia genetyczna

– Poradnia genetyczna dla dzieci.

3.      Nadzór merytoryczny nad działaniem DIA.MED sprawuje Dyrektor.

IV. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Mazurskie Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej DIA.MED realizuje ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:

 1. Gabinet diagnostyczno- zabiegowy
 1. Gabinet pielęgniarki POZ

– pielęgniarstwo środowiskowo- rodzinne

 1. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w dziedzinie:

– pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania

 1. Poradnia promocji zdrowia w dziedzinie:

– promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

 1. Poradnia diabetologiczna w dziedzinie:

– leczenie ambulatoryjne specjalistyczne w dziedzinie diabetologii

– oświaty i promocji zdrowia w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

 1. Poradnia żywieniowa w dziedzinie:

– promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

 1. Poradnia żywieniowa dla dzieci w dziedzinie

– promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

 1. Poradnia neurologiczna w dziedzinie:

– leczenie ambulatoryjne specjalistyczne w dziedzinie neurologii

 1. Poradnia genetyczna

– leczenie ambulatoryjne specjalistyczne w dziedzinie genetyki klinicznej

 1. Poradnia genetyczna dla dzieci

– leczenie ambulatoryjne specjalistyczne w dziedzinie genetyki klinicznej.

V. Miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest :

– DIA.MED Ełk, ul. Nadjeziorna 23/A2

– Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach 26

– Szkoła Podstawowa w Prostkach, ul. 1 Maja 19

– Węgorzewo, ul. Grunwaldzka 1.

VI. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub  komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu.

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne.
 2. Przedsiębiorstwo przyjmuje pacjentów pon., wt., pt. w godzinach 8:00 – 16:00; śr., czw. w godzinach 10:00 – 18:00. Pozostałe terminy uzgadniane są indywidualnie.
 3. Codziennie po godzinie 18.00 oraz w święta i dni ustawowo wolne od pracy  (przez 24 godziny)- pomoc doraźna świadczona jest w Ambulatorium Pro- Medica w Ełku, ul. Baranki 24.
 4. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w celu umówienia wizyty u lekarza.
 5. W celu usprawnienia procesu rejestracji wprowadzono możliwość rejestracji osobistej, telefonicznej  (500 270 092; 517 179 308; 733 734 702), internetowej lub przez osoby trzecie.
 6. W rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać:
 1. skierowanie (jeżeli jest wymagane) od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego – w przypadku, gdy świadczenie ma być udzielone w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 2. dowód ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia – w każdym przypadku świadczenia, którego skutkiem jest porada w ramach umowy z NFZ i/lub wystawienie recepty/zlecenia na refundowane leki lub środki pomocnicze/zaopatrzenie protetyczne. 
 1. Pracownik DIA.MED dokonujący rejestracji informuje jednocześnie pacjenta

o przewidywanym terminie i godzinie udzielenia świadczenia zdrowotnego.

 1. W przypadku zmiany terminu lub godziny udzielenia świadczenia zdrowotnego

Pracownik dokonujący rejestracji informuje o tym pacjenta, ustalając nowy termin  i godzinę udzielenia świadczenia.

 1. W rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do wglądu w dokumentację medyczną za życia pacjenta i po jego śmierci (lub o nieupoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 1. Zgoda na udzielenie świadczenia zabiegowego musi być złożona przez pacjenta każdorazowo, przed rozpoczęciem zabiegu.
 2. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zgłaszający się w stanie wymagającym natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 3. Pacjent zgłaszający się w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w przypadku gdy zostaje wpisany na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia ma prawo wglądu do ewidencji osób oczekujących, zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie usług medycznych z NFZ.
 4. Po zarejestrowaniu się , pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do przyjęcia we wskazanym gabinecie lekarza, pielęgniarki, położnej pielęgniarki medycyny szkolnej.
 5. W przypadku konieczności wykonania uzupełniającego badania diagnostycznego, konsultacji specjalistycznej lub zabiegu, w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego, świadczenia te realizowane są niezwłocznie.
 6. W miarę możliwości konsultacje lub badania towarzyszące powinny odbywać się w tym samym pomieszczeniu, bez konieczności przechodzenia pacjenta. Dopuszcza się przejście pacjenta do innych pomieszczeń, jeśli uzasadnione jest niezbędnym wyposażeniem technicznym lub warunkami przeprowadzenia konsultacji (zabiegu).
 7. W uzasadnionych przypadkach porady lekarskie i wizyty pielęgniarki i położnej udzielane są w domu pacjenta w czasie przeznaczonym na realizację świadczeń w warunkach domowych po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 8. Jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie pacjent jest kierowany na leczenie szpitalne
 9. W trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.
 10. Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi/zażalenia na zachowanie lub czynności personelu DIA.MED. Skargi/ zażalenia przyjmuje Dyrektor.
 11. Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie. Na każdą skargę należy udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 14 dni.
 12. W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej DIA.MED zapewnia pacjentowi:
 1. świadczenia zdrowotne,
 2. środki farmaceutyczne i materiały medyczne niezbędne do wykonania procedury medycznej,
 3. pomieszczenie do wykonania procedury odpowiednie do stanu zdrowia i stopnia niepełnosprawności pacjenta.

VII. Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno- leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno- gospodarczym

 1. Do zadań komórek organizacyjnych Mazurskiego Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej DIA.MED należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

a)  Gabinet  zabiegowo- diagnostyczny (lekarz, pielęgniarka)

– wykonywanie zabiegów i badań np. pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury ciała, masy ciała, wzrostu, EKG itd.

– wykonywanie opatrunków, iniekcji.

b) Gabinet pielęgniarki POZ

– wykonywanie zabiegów i badań np. pomiar ciśnienia tętniczego, temperatury ciała, masy ciała, wzrostu, EKG itd.

c) Poradnia diabetologiczna (lekarz specjalista w dziedzinie diabetologii, edukator ds. diabetologii- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, psychodietetyk, dietetyk)

– opieka zdrowotna w zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych diabetologicznych, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich, kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych, wizyty domowe w pacjentów obłożnie chorych, współpraca z lekarzami POZ i specjalistami, kierowanie na leczenie stacjonarne, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, działania profilaktyczne, współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

– oświaty i promocji zdrowia w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego w szczególności edukacja osób chorych na cukrzycę i ich rodzin.

d) Poradnia Promocji Zdrowia (edukator ds. diabetologii- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, psychodietetyk, dietetyk, terapeuta uzależnień)

– promocja  zdrowia i edukacja zdrowotna prowadzona indywidualnie i grupowo dla pacjentów oraz dla osób pracujących w ochronie zdrowia.

e) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania)

– sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami

– wykonywanie testów przesiewowych oraz bilansów

– w razie potrzeby udzielanie pomocy przedlekarskiej

– promocja zdrowia

– świadczenia pielęgnacyjno- lecznicze w oparciu o kompetencje pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania określone odrębnymi przepisami oraz zawarte poprzez zawarte kontrakty na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

f)  Poradnia żywieniowa (psychodietetyk, dietetyk, edukator ds. diabetologii- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego)

      – promocja zdrowia i edukacja zdrowotna prowadzona indywidualnie i grupowo z zakresu zdrowego odżywiania w chorobach dieteozależnych w tym również nadwadze i otyłości.

g)  Poradnia żywieniowa dla dzieci (psychodietetyk, dietetyk, edukator ds. diabetologii- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego)

      – promocja zdrowia i edukacja zdrowotna prowadzona indywidualnie i grupowo z zakresu zdrowego odżywiania w chorobach dieteozależnych w tym również nadwadze i otyłości.

h) Poradnia neurologiczna (lekarz internista w trakcie specjalizacji neurologicznej)

– opieka zdrowotna w zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych neurologicznych, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich, kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych, wizyty domowe w pacjentów obłożnie chorych, współpraca z lekarzami POZ i specjalistami, kierowanie na leczenie stacjonarne, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, działania profilaktyczne, współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

i) Poradnia genetyczna (specjalista genetyki klinicznej)

– opieka zdrowotna w zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych genetycznych dla dzieci i dorosłych, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich, kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych, wizyty domowe w pacjentów obłożnie chorych, współpraca z lekarzami POZ i specjalistami, kierowanie na leczenie stacjonarne, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, działania profilaktyczne, współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

2. Poszczególne komórki organizacyjne oraz osoby świadczące usługi w ramach tych komórek, są obowiązane do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem profilaktycznym, diagnostycznym, leczniczym, pielęgnacyjnym i organizacyjnym.

VIII. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

1. DIA.MED w swojej działalności współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

2. Współpraca  z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą obejmuje kierowanie pacjentów i nadzoru nad jakością wykonanego świadczenia zdrowotnego.

3. Nadzór nad prawidłowością procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą sprawuje dyrektor.

4. W ramach zapewnienia ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, DIA.MED współpracuje z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarkami podstawowej opieki zdrowotnej. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz specjalista wydaje skierowania na badania diagnostyczne, do innych poradni specjalistycznych lub w celu leczenia stacjonarnego.

5. Lekarz w przypadkach uzasadnionych medycznie wydaje skierowania na leczenie balneoklimatyczne i sanatoryjne, zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. W przypadku skierowania pacjenta do diagnostyki medycznej, lekarz ma prawo wskazania placówki, w której świadczenie ma zostać udzielone.

7. W przypadkach uzasadnionych medycznie lekarz specjalista może objąć pacjenta stałym leczeniem.

8. Lekarz specjalista w sytuacji określonej w ust. 8 informuje lekarza kierującego i sprawującego podstawową opiekę nad pacjentem o przebiegu leczenia oraz o objęciu w stałe leczenie specjalistyczne.

9. Lekarz specjalista zobowiązany jest przekazywać lekarzowi sprawującemu podstawową opiekę nad pacjentem informację, o których mowa w ust. 9 według zasad, wzoru i w terminach określonych przez NFZ.

10. W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego (ZUS ZLA).

11. DIA.MED udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli jest ona niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

12. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z przestrzeganiem praw pacjenta oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

IX Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

1. DIA.MED prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentom lub osobom przez nich pisemnie upoważnionym do wglądu do dokumentacji medycznej za życia pacjenta lub / i po jego śmierci, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

3. Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

4. Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2;

5. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2.

6. Wysokość opłat o których mowa w pkt. 2 – 4 określona jest w załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego.

X. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

 1. DIA.MED udziela świadczeń zdrowotnych zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnie organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych.
 3. W przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego, pacjent przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia ma prawo poznać jego cenę.
 4. Świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie: umowy z Partnerem Medycznym lub towarzystwem ubezpieczeń – w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach miesięcznych, ustalonych w umowie, a pacjent korzystający ze świadczenia zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi, indywidualnego rozliczenia z pacjentem.
 5. W przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie, pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu.
 6. Zapłata za wykonane odpłatne świadczenia zdrowotne może być dokonana gotówką za pokwitowaniem (paragon fiskalny), kartą za pokwitowaniem (paragon fiskalny) lub przelewem.
 7. Na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiana jest faktura VAT.
 8. W przypadku nie wystawienia faktury VAT, przychód ewidencjonowany jest w rejestrze sprzedaży nieudokumentowanej.
 9. Organizacja procesu udzielania świadczenia zdrowotnego odpłatnego jest tożsama z organizacją opisaną w rozdziale V.

XI. Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2011r Nr 118, poz. 687 i Nr 144, poz. 853 oraz z 2012r. poz 951) oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym.

 1. Zgodnie z powyższymi przepisami przechowywanie zwłok pacjentów przez okres dłuższy niż 72 godz. Mazurskiego Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej DIA.MED nie dotyczy.

XII. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotnego, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością.    

 1. W Mazurskim Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej DIA.MED opłaty mogą być pobierane od pacjentów w następujących przypadkach:
 1. za świadczenia medyczne:

– w przypadku udzielenia świadczenia pacjentowi nieubezpieczonemu, lub takiemu który nie potrafi udokumentować swojego prawa do świadczeń medycznych w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawartych z płatnikami, Partnerami Medycznymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi,

– w przypadku udzielania świadczenia pacjentowi, który zgłosił się do DIA.MED w trybie przyjęcia prywatnego,

  w przypadku udzielenia świadczenia pacjentowi, który korzysta ze świadczeń nie objętych umowami z NFZ.

b)  za czynności administracyjne:

– za wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie,

– za wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, potwierdzonej przez lekarza, dla potrzeb ubezpieczeniowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie,

  za wydanie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia pacjenta, dla potrzeb innych niż proces leczenia i diagnozowania choroby.

2.   Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku nr 2 do regulaminu organizacyjnego.

XIII. Sposób kierowania jednostką i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

1. Kierowaniem DIA.MED zajmuje się:

a) Dyrektor mgr Małgorzata Pietrzak- Brzoznowska

2. Dyrektor reprezentuje Mazurskie Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych, a także ponosi odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem leczniczym.

3. Do szczegółowych kompetencji osób zarządzających należą:

a) Dyrektor

– kierowanie pracą podległego personelu działalności podstawowej i pomocniczej,

– podejmowanie decyzji dotyczących mienia w zakresie zwykłego zarządu,

– nadzór nad stanem sanitarno- higienicznym

– reprezentowanie DIA.MED w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,

– podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą i rozwiązywaniem umów o pracę, a także przyznawaniem nagród i premii,

– kontrolowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bhp i przeciwpożarowych,

– przyjmowanie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej,

– realizowanie polityki finansowej DIA.MED ustalonej przez właściciela DIA.MED,

– opracowywanie planów finansowych i inwestycyjnych DIA.MED, przedstawianie ich właścicielowi oraz nadzór nad ich realizacją,

– podpisywanie poleceń wyjazdów służbowych pracowników,

– wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność DIA.MED,

– nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych,

– zatwierdzanie harmonogramów pracy pracowników,

– działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

– nadzór nad gospodarką lekową,

– nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

– dbanie o udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie przez personel o odpowiednim stanie zdrowia i niezbędnych kwalifikacjach fachowych.

– bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością pracowników medycznych,

– dbanie o podnoszenie kwalifikacji fachowych przez pracowników medycznych poprzez organizowanie szkoleń wewnętrznych,

– dbanie o podnoszenie kwalifikacji fachowych przez pracowników poprzez organizowanie szkoleń wewnętrznych,

4. Regulamin Organizacyjny ustala Dyrektor.

5. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.

6. Podanie regulaminu do publicznej wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go na wniosek pacjenta w rejestracji, a także na stronie internetowej www.centrumdiamed.pl

7. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w DIA.MED

Załącznik nr 1 – WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ  W DIA.MED W EŁKU

Załącznik nr 2 – WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INNYCH NIŻ

                            FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNTCH  W  DIA.MED W EŁKU

Załącznik nr 3 – ZAKRES ZADAŃ LEKARZA SPECJALISTY

Załącznik nr 4 – ZAKRES ZADAŃ EDUKATORA DS. DIABETOLOGII

Załącznik nr 5 – ZAKRES ZADAŃ PSYCHODIETETYKA I DIETETYKA

Załącznik nr 6 – ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

Załącznik nr 7 – ZAKRES ZADAŃ PIELĘGNIARKI POZ

Załącznik nr 8- CENNIK BADAŃ- PAKIETY DIETETYCZNE

Załącznik nr 9- CENNIK BADAŃ DR N. MED. RENATY POSMYK – OBOWIĄZUJĄCY W PORADNI              

                           GENETYCZNEJ

Załącznik nr 10 – STRUKTURA ORGANIZACYJNA – SCHEMAT

Załącznik nr 1

do Regulaminu Organizacyjnego

Mazurskiego Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej

Małgorzata Pietrzak- Brzoznowska DIA.MED w Ełku

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej DIA.MED

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

– jedna strona wyciągu lub odpisu – 7,00 zł

– kopia – 5,00 zł

Załącznik nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego Mazurskiego Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej Małgorzata Pietrzak- Brzoznowska DIA.MED w Ełku

Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż
finansowanych ze środków publicznych.

Aktualizacja z dn. 2017-08-28

CENNIK USŁUG

MAZURSKIEGO CENTRUM EDUKACJI I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
MAŁGORZATA PIETRZK- BRZOZNOWSKA DIA.MED W EŁKU

L. P. NAZWA USŁUGI/ ZABIEGU CENA
1. Porada lekarska diabetologiczna 120 zł
2. Porada lekarska neurologiczna 120 zł
3. Porada doktorska genetyczna ogólna 130 zł
4. Porada doktorska genetyczna dziecka 130 zł
5. Porada doktorska genetyczna

par z niepowodzeniami rozrodu

180 zł
6. Porada doktorska genetyczna

chorób neurologicznych

180 zł
7.
Porada doktorska genetyczna ws. wyników badań
genetycznych z innego laboratorium
130 zł
8.
Porada i wystawienie zaświadczenia lekarskiego
o stanie zdrowia do ZUS, KRUS, na komisję
130 zł
8. Porada edukatora ds. diabetologii 100- 120 zł godz.
9. Porada psychodietetyczna, dietetyczna 100- 120 zł
10. Program dietetyczno- treningowy 180- 220 zł
11.
Badanie- analiza składu ciała z interpretacją
40 zł
12.
Test na nietolerancje pokarmowe z interpretacją
470 zł
13. Badanie- Ekg bez opisu 40 zł
14. Badanie- pomiar glikemii na glukometrze 10 zł
15. Badanie genetyczne zgodnie z załącznikiem

nr 7 i 8

16. Iniekcje podskórne/ domięśniowe 15 zł
17. Iniekcje podskórne/ domięśniowe w domu

pacjenta na terenie miasta

30 zł
18. Iniekcje dożylne 25 zł
19. Iniekcje dożylne w domu pacjenta

na terenie miasta

50 zł
20. Kopia/ wyciąg dokumentacji medycznej 5zł/ 7 zł za str.

Załącznik nr 3

do Regulaminu Organizacyjnego

Mazurskiego Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej

Małgorzata Pietrzak- Brzoznowska

DIA.MED w Ełku

Zakres zadań lekarza/ doktora n. med. specjalisty

1. Do obowiązków lekarza specjalisty należy:

a. przyjęcie, diagnozowanie i leczenie pacjenta w przypadkach chorobowych

wybiegających poza zakres kompetencji lekarza podstawowej opieki

zdrowotnej lub lekarza innej specjalności

b. udzielenie konsultacji dającej wyczerpującą odpowiedź na problem, który był

przedmiotem prośby lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

c. przygotowanie pacjenta do realizacji zalecanej przez niego diagnostyki lub

przewidzianej formy leczenia z podaniem wskazań, przeciwwskazań i

istniejącego ryzyka

d. wskazanie pacjentowi lub jego opiekunowi miejsca, w którym może być

wykonana przez niego zlecona diagnostyka lub formy leczenia i konsultacje

specjalistyczne

e. uzasadnienie przyczyny ewentualnej odmowy leczenia, także w formie

pisemnej na żądanie pacjenta

f. prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta oraz wypisywanie recept

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi

g. orzekanie i opiniowanie o stanie pacjenta

h. zlecanie lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej efektywnych form

diagnozowania i leczenia konkretnych przypadków chorobowych, między

innymi przez ustalenie warunków wstępnych, niezbędnych do realizacji

konsultacji, o którą zwrócił się lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Załącznik nr 4

do Regulaminu Organizacyjnego

Mazurskiego Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej

Małgorzata Pietrzak- Brzoznowska

DIA.MED w Ełku

Zakres zadań edukatora ds. diabetologii- specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

Opis zawodu

Wykonywanie zawodu pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego polega na realizacji świadczeń zdrowotnych: pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia wynikających z opieki nad pacjentem diabetologicznym. Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego realizuje zadania zawodowe w czterech kategoriach: zadania technologiczne/wykonawcze, organizacyjne, kierowania i współpracy oraz kontroli i oceny jakości. W kategorii zadań technologicznych/wykonawczych za istotne uznano: dobieranie metod pielęgnowania w zależności od stanu zdrowia pacjenta z cukrzycą, modyfikowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą, modyfikowanie opieki nad kobietą ciężarną z cukrzycą, modyfikowanie opieki nad pacjentem z cukrzycą przed i po zabiegu operacyjnym, przygotowywanie pacjenta z cukrzycą do samokontroli i samoopieki. W kategorii zadań organizacyjnych działania pielęgniarki specjalisty pielęgniarstwa diabetologicznego mają na celu: organizowanie własnego stanowiska pracy oraz stanowisk pracy podległego personelu, ocenę sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania cukrzycy na poziomie regionu i kraju, opracowanie i stosowanie programów profilaktyki, edukacji i zachowań prozdrowotnych oraz standardów i procedur praktyki zawodowej, opracowanie i stosowanie dokumentacji opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z cukrzycą. Kolejną kategorią zadań w działalności pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego jest kierowanie i współpraca, a w szczególności: koordynowanie pracy zespołu pielęgniarek w opiece nad pacjentem z cukrzycą, podejmowanie współpracy ze specjalistami innych dziedzin medycyny i pielęgniarstwa w opiece nad pacjentem z cukrzycą, włączanie pacjenta z cukrzycą i jego rodziny do aktywnej współpracy z zespołem terapeutycznym w procesie samoopieki i samokontroli. Kategoria zadań kontroli i oceny jakości jest realizowana poprzez: monitorowanie wdrażania i funkcjonowania standardów i procedur praktyki zawodowej, prowadzenie dokumentacji opieki pielęgniarskiej i realizowanie programów profilaktyki, edukacji i zachowań prozdrowotnych oraz prowadzenie oceny jakości opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z cukrzycą oraz jego jakości życia. Za ważne cechy psychofizyczne pielęgniarki specjalisty pielęgniarstwa diabetologicznego uznano w obszarze sprawności sensomotorycznej: spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność manualną, natomiast w obszarze zdolności: rozumowanie logiczne, podzielność uwagi, łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie, zdolności kierownicze, zdolność współpracy w zespole, zdolność przekonywania i negocjowania. Do istotnych cech osobowości zaliczono: komunikatywność, gotowość do wprowadzania zmian, samodzielność, odpowiedzialność. Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego pracuje w interdyscyplinarnym zespole ze specjalistami z innych dziedzin pielęgniarstwa i innych specjalności medycznych i paramedycznych, rodziną pacjenta i innymi instytucjami dla zapewnienia kompleksowej opieki pacjentowi z cukrzycą. Zadania zawodowe realizuje w pracy na specjalistycznych oddziałach szpitalnych przeznaczonych dla pacjentów diabetologicznych dorosłych i dzieci oraz kobiet ciężarnych; oddziałach chirurgicznych, gdzie zabiegom poddawani są pacjenci z cukrzycą, poradniach diabetologicznych dla dzieci i dorosłych oraz poradniach leczenia zespołu stopy cukrzycowej. Praca pielęgniarki specjalisty w pielęgniarstwie diabetologicznym w większości zakładów ma charakter pracy zmianowej, ciągłej lub jednozmianowej, w systemie 7,35-godzinnym. Godziny rozpoczęcia pracy i jej zakończenia regulowane są wewnętrznie przez zakład pracy. Praca odbywa się najczęściej w dni powszednie, również w niedziele i święta. Na wielu stanowiskach pracy występują uciążliwości wynikające z warunków pracy, tj. stres, wysiłek fizyczny, ryzyko zakażenia. Zawód pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego jest zawodem wolnym i samodzielnym. Wymaga ciągłego i ustawicznego kształcenia. Warunkiem uzyskania uprawnień pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego jest ukończenie specjalizacji. Pielęgniarka może uzyskać dodatkowe uprawnienia po ukończeniu kursów dokształcających, specjalistycznych, kwalifikacyjnych w dziedzinach pielęgniarstwa określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923).

Zadania zawodowe

  • Organizowanie własnego stanowiska pracy oraz stanowisk pracy podległego personelu zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
  • Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania cukrzycy na poziomie regionu, kraju
  • Opracowywanie i stosowanie programów profilaktyki, edukacji i zachowań prozdrowotnych oraz standardów i procedur praktyki zawodowej
  • Opracowywanie i stosowanie dokumentacji opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z cukrzycą
  • Dobieranie metod pielęgnowania w zależności od stanu zdrowia pacjenta z cukrzycą
  • Modyfikowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
  • Modyfikowanie opieki nad kobietą ciężarną z cukrzycą
  • Modyfikowanie opieki nad pacjentem z cukrzycą przed i po zabiegu operacyjnym
  • Przygotowywanie pacjenta z cukrzycą do samokontroli i samoopieki
  • Koordynowanie pracy zespołu pielęgniarek w opiece nad pacjentem z cukrzycą
  • Podejmowanie współpracy ze specjalistami innych dziedzin medycyny i pielęgniarstwa w zakresie profilaktyki pierwotnej, wtórnej i późnej wobec pacjenta z cukrzycą
  • Włączanie pacjenta z cukrzycą i jego rodziny do aktywnej współpracy z zespołem terapeutycznym w procesie samoopieki i samokontroli
  • Monitorowanie wdrażania i funkcjonowania standardów i procedur praktyki zawodowej, prowadzenia dokumentacji opieki pielęgniarskiej oraz realizowania programów profilaktyki, edukacji i zachowań prozdrowotnych
  • Prowadzenie oceny jakości opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z cukrzycą oraz jego jakości życia
  • Uczestniczenie w badaniach naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego oraz wykorzystywanie wyników w działalności praktycznej.

Kwalifikacje zawodowe

  • Prowadzenie edukacji zdrowotnej
  • Organizowanie i prowadzenie opieki pielęgniarskiej
  • Stosowanie procedur zapewniania jakości opieki pielęgniarskiej
  • Podejmowanie współpracy w zespole terapeutycznym
  • Udzielanie pomocy medycznej w stanach zagrożenia życia
  • Prowadzenie badań naukowych w pielęgniarstwie.

Załącznik nr 5

do Regulaminu Organizacyjnego

Mazurskiego Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej

Małgorzata Pietrzak- Brzoznowska

DIA.MED w Ełku

Zakres zadań psychodietetyka/ dietetyka

 1. Psychodietetyka/ dietetyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, która integruje wiedzę z różnych obszarów (m.in. psychologii, dietetyki, medycyny), by wspomagać osoby borykające się z zaburzeniami żywienia i problemami dotyczącymi masy ciała.
 2. Psychodietetyk/ dietetyk jest specjalistą, którego zadaniem jest przede wszystkim pomoc w osiągnięciu zamierzonych celów – od wyjaśnienia psychologicznych mechanizmów prowadzących do problemów z utrzymaniem prawidłowej masy ciała; przez pracę nad motywacją, obrazem siebie, samooceną; po wspomaganie w procesie zmiany nawyków żywieniowych; ustalaniem programów dietetyczno- treningowych oraz edukację prozdrowotną.
 3. Zadaniem psychodietetyka/ dietetyka jest również przekonanie swojego pacjenta, że dieta nie jest karą – nie musi wiązać się z wyrzutami sumienia, ciągłym uczuciem głodu, przemęczeniem i frustracją. Diety-cud na dłuższą metę nie są skuteczne, bo klucz do sukcesu leży w zmianie nawyków żywieniowych i prawidłowym, zbilansowanym odżywianiu i indywidualnym dostosowaniu ze względu na indywidualne wskazania i przeciwwskazania
 4. Psychodietetyk/ dietetyk prowadzi spotkania indywidualne oraz grupowe. Prowadzi również spotkania w ramach prelekcji oraz w formie warsztatowej

Załącznik nr 6

Do Regulaminu Organizacyjnego

Mazurskiego Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej

Małgorzata Pietrzak- Brzoznowska

DIA.MED w Ełku

Zakres zadań pielęgniarki medycyny szkolnej

Część I

 1. Pielęgniarka szkolna udziela świadczeń, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Część II

 1. Pielęgniarka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami uczęszczającymi do szkół w których dyrektor zawarł porozumienie ze świadczeniobiorcą.
 2. Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

  wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu M.Z

  kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

  czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

  sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

  udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

  doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

– edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

  prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I–VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;

  udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Załącznik nr 7

do Regulaminu Organizacyjnego

Mazurskiego Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej

Małgorzata Pietrzak- Brzoznowska

DIA.MED w Ełku

Zakres zadań pielęgniarki POZ

1. Pielęgniarka POZ planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia, obejmując opieką: 

1)

zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, z wyłączeniem noworodka i niemowlęcia do drugiego miesiąca życia;

2)

osoby niepełnosprawne.


2. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarka POZ współpracuje z: 

1)

lekarzem POZ i w porozumieniu z lekarzem wykonuje świadczenia lecznicze;

2)

pielęgniarką POZ środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną;

3)

położną POZ;

4)

pielęgniarką opieki długoterminowej domowej;

5)

innymi świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych;

6)

przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia;

7)

rodziną (opiekunami) świadczeniobiorcy.


3. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują: 

1)

rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym u świadczeniobiorców;

2)

rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych i problemów zdrowotnych świadczeniobiorców;

3)

prowadzenie edukacji zdrowotnej;

4)

prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia;

5)

monitorowanie rozwoju dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami;

6)

realizację programów zdrowotnych i profilaktyki chorób;

7)

prowadzenie działań profilaktycznych u świadczeniobiorców z grup ryzyka zdrowotnego;

8)

organizację grup wsparcia;

9)

profilaktykę chorób wieku rozwojowego;

10)

edukację w zakresie obowiązkowych szczepień ochronnych oraz informacje o szczepieniach zalecanych.


4. Świadczenia pielęgnacyjne obejmują: 

1)

realizację opieki pielęgnacyjnej u świadczeniobiorców w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej;

2)

wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami;

3)

przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.


5. Świadczenia diagnostyczne obejmują: 

1)

przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

2)

wykonywanie badania fizykalnego;

3)

wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych i ich ocenę oraz interpretację;

4)

ocenę stanu ogólnego chorego oraz procesu jego zdrowienia;

5)

ocenę jakości życia i wydolności psychofizycznej świadczeniobiorcy;

6)

wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej;

7)

wykonywanie testów diagnostycznych poza laboratorium w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonywania oznaczeń w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy;

8)

ocenę i monitorowanie bólu;

9)

ocenę wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny;

10)

pobieranie materiału do badań diagnostycznych zgodnie z odrębnymi przepisami.


6. Świadczenia lecznicze, zgodnie z odrębnymi przepisami, obejmują: 

1)

udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej;

2)

podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych;

3)

zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia;

4)

cewnikowanie pęcherza u kobiet;

5)

płukanie pęcherza;

6)

wykonywanie wlewów / wlewek doodbytniczych;

7)

wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem;

8)

zdejmowanie szwów;

9)

wykonywanie inhalacji;

10)

wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna;

11)

stawianie baniek;

12)

ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych;

13)

dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego;

14)

doraźną modyfikację dawki leków przeciwbólowych w uzgodnieniu z lekarzem i zgodnie z wykazem leków do podawania, których uprawniona jest pielęgniarka.


7. Świadczenia rehabilitacyjne obejmują: 

1)

rehabilitację przyłóżkową w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia;

2)

usprawnianie ruchowe;

3)

drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej;

4)

ćwiczenia ogólnousprawniające;

5)

ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku.

 

Załącznik nr 8

do Regulaminu Organizacyjnego

Mazurskiego Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej

Małgorzata Pietrzak- Brzoznowska

DIA.MED w Ełku

Wysokość opłat za badania genetyczne

inne niż finansowane ze środków publicznych

CENNIK BADAŃ- PAKIETY DIETETYCZNE

MAZURSKIEGO CENTRUM EDUKACJI I  SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ MAŁGORZATA PIETRZK- BRZOZNOWSKA  DIA.MED W EŁKU

L. P.

NAZWA BADANIA

CENA

1.

Badanie HLA-DQ2/DQ8 /CELIAKIA/

350 zł

2.

Analiza poliformizmów

w genie LCT (-13910-22018)

/NIETOLERANCJA LAKTOZY/

500 zł

3.

Badanie pakietowe-

NIETOLERANCJA LAKTOZY I FRUKTOZY

600 zł

4.

Badanie HLA-B27 /ZZSK SPONDYLOARTROPATIE/

400 zł

5.

Badanie HLA-Cw6 / ŁUSZCZYCA/

400 zł

6.

Badanie wirusów opryszczki- HSV1, HSV2

400 zł

7.

Genotypowanie HPV (30 typów HPV)

450 zł

8.

Metabolizm kofeiny

550 zł

9.

Nadwaga i otyłość

700 zł

10.

Sport /predyspozycje do dyscyplin sportowych/

700 zł

11.

Pakiet uroda

700 zł

12.

Pakiet witaminy

800 zł

13.

Pakiet uroda i witaminy

1100 zł

14.

Ryzyko alergii

500 zł

15.

Pakiet odporności

500 zł

16.

Pakiet Kardio

850 zł

17.

Pakiet Stres

800 zł

 

Załącznik nr 9

do Regulaminu Organizacyjnego

Mazurskiego Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej

Małgorzata Pietrzak- Brzoznowska

DIA.MED w Ełku

Wysokość opłat za badania genetyczne

inne niż finansowane ze środków publicznych

CENNIK BADAŃ DR N. MED. RENATY POSMYK

OBOWIĄZUJĄCY W PORADNI GENETYCZNEJ

L. P.

NAZWA BADANIA

CENA

1.

Kariotyp

350 zł

2.

Badanie w kierunku trombofilii (4 mutacje)

400 zł

3.

Badanie w kierunku trombofilii (5 mutacji)

500 zł

4.

Drżenia samoistne

300 zł

5.

Głuchota wrodzona

500 zł

6.

Zespół Gilberta

300 zł

7.

Hemochromatoza

400 zł

8.

BRCA1 (5 mutacji) predyspozycje do raka piersi

i jajnika

400 zł

9.

BRCA1 (sekwencjonowanie całego genu)

1200 zł

10.

BRCA2 (sekwencjonowanie całego genu)

1200 zł

11.

BRCA1 i BRCA2

(sekwencjonowanie całych 2 genów)

1800 zł

12.

CHEK2 badanie predyspozycji do nowotworów

(pierś, tarczyca, jelito grube, płuca, nerki, narząd rodny, prostata)

300 zł

13.

NOD2 badanie predyspozycji do nowotworów

(płuca, krtań, nerki, jelito grube, tarczyca, piersi, narząd rodny)

300 zł

14.

Badanie znanej mutacji rodzinnej

400 zł

15.

Celiakia

350 zł

16.

Badanie w kierunku zespołu kruchego

chromosomu X (najczęstrza przyczyna

upośledzenia u chłopców)

400 zł

17.

Nieinwazyjny test prenatalny (na Zespół Downa,

Edwardsa, Patau)

2400 zł

18.

Test na ojcostwo

1000 zł

19.

Identyfikacja płci płodu

500 zł

20.

Inne-szeroka gama badań

(możliwość przebadania większości schorzeń genetycznych na zamówienie)

Według wyceny

na wizycie

wstępnej.